Megtörtént az "Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II." projekt zárása

A Széchenyi 2020 program keretében, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda gondozásában valósult meg a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” elnevezésű kiemelt projekt. A projekt célja, hogy alkalmazott kutatásaival hozzájáruljon a helyi közigazgatás működési rendszerének fejlesztéséhez, valamint a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához.

Magyarország 2015-ben fogadta el a 2014-2020. közötti időszakra szóló - a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) stratégiai környezetét meghatározó - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiáját, amelynek fő céljaként a szolgáltató állam megteremtése került meghatározásra. A stratégia rögzítette, hogy e cél eléréséhez szükséges a helyi önkormányzatok felkészültségének és szolgáltató szemléletének fejlesztése

Az európai uniós források társfinanszírozásával megvalósuló, önkormányzati tématerületet érintő szakpolitikai kérdések megválaszolására Magyarország Kormánya három projekt elindítását támogatta a KÖFOP keretén belül, a szakmai megvalósítói feladatokat az Önkormányzati Államtitkárság Önkormányzati Helyettes Államtitkárság Önkormányzati Koordinációs Irodája látta el.

A három projekt a köz- és önkormányzati szférát érintő három alapvető kérdésre ad választ:

  • „Mit fejlesszünk?”: A KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” (HVK) projekt célja a helyi közszolgáltatások minőségével és a helyi versenyképesség tudatos fejlesztésével kapcsolatos célirányos elemző kutatások (három kulcsterülethez kapcsolódva, öt, egymással összefüggő, kiemelt témakör) végrehajtása volt, az önkormányzati vezetők munkáját támogató gyakorlati eszközök és útmutatók, valamint a szakmai-ágazati irányítók döntéseit támogató szakpolitikai ajánlások kidolgozása érdekében. A 2016 és 2018 között végrehajtott kutatások központi kérdése, hogy milyen eszközök tudják segíteni az önkormányzatokat a helyi versenyképességet meghatározó tényezők tudatos fejlesztésében. A projekt időtartama: 2016. január 1.- 2018. március 31.

  • „Mivel fejlesszünk?”: A KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése” projekt keretében kialakításra került az IKIR elnevezésű informatikai rendszer, melynek létrejöttével az ország összes településére kiterjedően olyan információk állnak rendelkezésre az önkormányzatok számára, amelyek a helyi közszolgáltatások nyomon követését, elemzését és értékelését támogatják. Az IKIR olyan komplex eszközt ad az önkormányzatok kezébe, mellyel egyszerűbbé válhat a stratégiai tervezés, és akár egy online kérdőív segítségével a lakosság is könnyedén megkérdezhető a döntések megalapozásakor. Az IKIR rendszerben három fő modul került kialakításra: elemzési modul, feladatellátási struktúra modul, elégedettségmérési modul. Az IKIR rendszert létrehozó projekt 2016. január 1-jén indult és 2018 április 30-án zárult. Az önkormányzatok IKIR használatát segítő Kompetencia Központ jelenleg is működik.
  • „Hogyan fejlesszünk?”: A KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú, „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.(ÖFFK II.) című kiemelt projekt fő stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a helyi közigazgatás működési rendszerének fejlesztéséhez, a hatékony, fenntartható és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításához, valamint a projektben lefolytatott kutatásokra alapozva azonosítsa azokat a tényezőket, intézkedéseket és beavatkozási területeket, melyek helyi önkormányzati szinten történő végrehajtásával hazánk közelebb kerülhet ahhoz a célhoz, hogy 2030-ra Európa azon öt országa közé tartozzon, ahol jó élni, dolgozni és lakni.

 

Az ÖFFK II. projekt keretében három kutatási tématerület került meghatározásra.

  • A Kutatás I. (Horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmus kiterjesztését megalapozó kutatás) a települési önkormányzatok egymással való együttműködését, valamint a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok kooperációjának jellemzőit vizsgálta.
  • A Kutatás II. (Helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak azonosítását célzó kutatás) a siker- és kudarctényezőket tárta fel az önkormányzati gyakorlatok tekintetében, hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, külön figyelmet fordítva a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára.

A Kutatás III. (Önkormányzatok információfeldolgozási képességeit, szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit meghatározó, feltáró kutatás) fókuszában az önkormányzati tudásmenedzsment ösztönzése, a tudáskoncentrációt és tudásmegosztást segítő informatikai háttértámogatás fejlesztése állt.

Az ÖFFK II. projekt hatékony és eredményes megvalósítása, a különféle szinteken/területeken meglévő tudás beépítése, a társadalmi tőke magas fokú kihasználása, valamint a szakmai anyagok teljessége érdekében kutatási teamek és platformok kerültek kialakításra, melyek ülések és on-line konzultációk, Kutatási Platformok és Integrációs Platform ülések keretén belül végezték munkájukat. A Kutatási Platform széles körű szakmai grémiumként támogatta a kutatások szakmai koordinációját, szakmai irányítását, továbbá támogatást nyújtott a kutatások sikeres lebonyolításához, eredményeinek összefoglalásához, valamint ezek disszeminálásához is. A Platformok tagjai a központi közigazgatásból, a különböző érdekképviseletekből, a tudományos életből, illetve az önkormányzati körből kerültek felkérésre.

A projekt során számos terület szakértői is bevonásra kerültek a kutatások lebonyolításának fázisában, illetve az elkészült anyagok áttekintésénél. A szakértők mellett, mivel önkormányzati területeket érintő kutatásokról van szó, kiemelkedően fontos volt az önkormányzatok, érdekképviseletek bevonása a projekt különböző fázisaiban.

 

 A projekt során a különböző rendezvények, interjúk, disszeminációs előadások által az összes magyarországi települést sikerült elérni valamilyen formában.

Az eltérő rendezvénytípusok lehetőséget adtak arra, hogy minden érintett fél szakmai tapasztalata, véleménye eljusson a projekt munkatársaihoz és ezáltal beépítésre kerüljün a kutatás anyagaiba. A lebonyolított rendezvénytípusok közé tartoztak a különböző témájú workshopok, konferenciák, megtartásra került 6 db regionális konferenciasorozat, különböző disszeminációs rendezvények, illetve 2 db nemzetközi konferencia, ahol a V4 országok szakértői is képviseltették magukat. Az első Nemzetközi Konferencia alkalmával az akadémiai közeg és az önkormányzati területen dolgozók közötti együttműködést, a tudástranszfert vitathatták meg a résztvevők, ennek okán a nemzetközi konferencia számos külföldi és hazai kutató számára kínált előadási lehetőséget, míg a második konferencia az önkormányzati gyakorlatokra fókuszált, célcsoportja az önkormányzatok, az önkormányzati szakterületen dolgozó szakemberek voltak.

A megvalósítás során fontos szerepet kapott a projektben összegyűjtött adatok, információk részletező elemzése. A kutatások tapasztalatai alapján elkészült dokumentumok hasznos információkkal szolgálnak az önkormányzatok számára. Ilyen eredménytermékek a Kutatási jelentések, az Ajánlások, a Módszertani kiadvány, az Útmutató, a Módszertani segédletek és az Összegző tanulmány. Ezek a dokumentumok mindenki számára nyilvánosan elérhetőek az Önkormányzati Koordinációs Iroda honlapján.

 

Az ÖFFK II. projekt eredménytermékeinek célja a tervezett stratégiai célkitűzések megvalósításán túl a feltárt jó gyakorlatok tudatos adaptálása, disszeminációja, valamint a tapasztalatok megosztása a helyi közigazgatásban

A szakmai rendezvényeken és az elkészült szakmai dokumentumokon túl, a projekt kiemelkedő eredménye a Szolgáltató Önkormányzati Díj-rendszer és Díj kialakítása. A Szolgáltató Önkormányzat Díj a 2018-ban módosított, a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet kihirdetésével került megalapításra és első ízben 2019. júniusában került átadásra.  A Díj kialakítása kapcsán a szolgáltató szemlélet volt a meghatározó. A Díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, akiknek alapcélja szolgálni és összefogni a település lakosságát, és mindazon érdekhordozókat, akik jelenlétükkel, működésükkel, szolgáltatásukkal hozzájárulnak a település fizikai, gazdasági, társadalmi, kulturális környezetének fenntartható fejlődéséhez.

Az ÖFFK II. projekt a kitűzött céljait teljesítette, a helyi önkormányzatok részére összeállított egy olyan dokumentumcsomagot, melyek a települések számára hasznosak és jól használhatóak. A projekt számos jó gyakorlatot azonosított települési szinteken, melyek megismerése segíti az önkormányzatok szemléletének formálását, illetve a korábbi együttműködési és információ kezelési technikákat.

A projekt időtartama: 2015. október 1. – 2019. december 31.No data to displayVissza a hírfolyamhoz