Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, akkor milyen lehetősége van a Társulásnak, mint beruházónak a projekt lezárására? Abban az esetben, ha a hatóság és a leendő üzemeltető nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 2015. december 31-ig, az milyen következménnyel jár a kedvezményezett Társulás számára?

A projekt zárásának és elszámolásának feltételeiről a Miniszterelnökség részletes tájékoztatót tett közzé az alábbi honlapon: http://palyazat.gov.hu/tajekoztatas_a_2007_2013_as_idoszak_operativ_programjainak_zarasi_folyamatarol A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül. A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projektmegvalósítás dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően alátámasztott költségek közül a legkésőbbi kifizetés dátuma. A projekt fizikai befejezésére és megvalósítására vonatkozó határidők a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban kerültek meghatározásra. Magyarország azokat a költségeket számolhatja el az Európai Unió felé, amelyeket a kedvezményezettek 2015. december 31-ig kifizettek, tehát a projekt eljutott a fizikai befejezésig és a megvalósításig. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 154.1. szerint a projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, próbaüzem esetén az annak megkezdéséhez szükséges feltételek fennállnak, valamint a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló kifizetési igénylését és beszámolóját, elszámolását a KSZ jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A támogatásból létrehozott vagy beszerzett eszközt a támogató által meghatározott időpontig, de legkésőbb 2017. március 31-ig aktiválni kell. Az aktiválásról az azt követő első projekt fenntartási jelentésben kell beszámolni. A Pályázati Felhívás C1.2 pontja szerint a próbaüzem teljesítésigazolásának feltétele a megfelelő vízminősítést igazoló szakvélemény megléte, amelyet az ÁNTSZ, vagy a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve útján kell beszerezni. Az ivóvízminőség javító program egészségügyi szempontból akkor tekinthető eredményesnek, ha a hálózatba vezetett víz és a használat helyén elérhető ivóvízminőség megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 1. sz. melléklet „A” és „B” részében foglalt előírásoknak, valamint a „C” részében a vas, mangán, ammóniumion tekintetében előírt paramétereknek. Mindezek mellett a „C” részben foglalt egyéb indikátor paraméterek esetén, amennyiben vízkezelés történik, a kezelés után egyik komponens mértéke sem romolhat az eredeti értékhez képest. Továbbá, az ÁNTSZ , ill. a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve elrendelheti bármely olyan , a technológiai kezelés következtében előforduló paraméter vizsgálatát, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen a kezelt vízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet (PL. AOX). A 1014/2015. (I.22.) Korm. határozatban előírtak szerint a Kedvezményezettek a projektet befejezhetik, ha 2015. december 31-ig eljutnak a próbaüzemi fázisig. Azonban ez azt is jelenti, hogy a próbaüzemhez kapcsolódó tevékenységek nem elszámolható költségként kerülnek feltüntetésre, arra támogatás nem lesz folyósítható. Minden projekt esetében egyedileg szükséges megvizsgálni azt, hogy a megkötött vállalkozói szerződések számlázási rendjét ez a módosítás hogyan érinti. A számlázás rendje (a szerződés pénzügyi egyensúlya) nem módosítható, ezért ha a végszámla kiállításának feltétele a próbaüzem sikeres lezárása, akkor a végszámla szerződésben beállított összege nem elszámolható költség lesz. Ugyanezen szempont szerint szükséges megvizsgálni a további szerződések (PIU, PR, stb.) számlázásának feltételeit is. Kérjük figyelembe venni, hogy a vállalkozói szerződések tartalma egyedileg eltérhet, ezért minden esetben meg kell vizsgálni a megkötött vállalkozói szerződéseket és a szerződéses feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszok az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata alapján csupán tájékoztató jellegűek, jogi kötelező erővel nem bírnak.