LETÖLTHETŐ ELŐADÁS ANYAGOK

PROGRAM
az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című,
ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosító számú kiemelt projekt
keretében megrendezésre kerülő II.   regionális konferencia-sorozat
2013. november 18-27.
Balmazújváros-Miskolc-Kiskunhalas-Szekszárd-Százhalombatta-Székesfehérvár-Zalakaros

Önkormányzati fejlesztések keretei és irányai - 2014-2020-as fejlesztéspolitikai tervezési időszak

Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda – Számadó Róza/ Bába Karola

A Jó Állam Fejlesztési Program három eleme közül az önkormányzatok világa alakult át a legmélyrehatóbban, és új alkotmányos helyére került annyiban, hogy maga az önkormányzati igazgatás jelentős mértékben kilép az államigazgatás keretéből. A feladatoknak egy részét a járási hivatalok vették át. Az önkormányzatoknak a helyi erőforrásokra támaszkodva, új lehetőségeket szükséges megismerniük és új kompetenciákat kell alkalmazniuk, integrált megközelítéssel, komplex módon. Meghatározó elem a település önfenntartó képességének erősítése, a helyi erőforrások feltárása, kiaknázása, az öngondoskodás elvének érvényesítése. Az Mötv. és a Magyary Program által megfogalmazott elvárásokkal az önkormányzati feladatrendszer jelentősen átalakult, és az  új helyzetben, új módon kell feladataikat ellátni az önkormányzatoknak.

2014-20-as tervezés - A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Tégen Katalin/ Fülöp Júlia/Baricz Eszter/Dobozi Eszter

A 2014-20-as EU programidőszak KSK alapokból érkező támogatásainak felhasználását megalapozó nemzeti tervezési dokumentumok elkészítése, Partnerségi Megállapodás és az ágazati és területi operatív programok tervezési folyamata hazánkban 2012 őszén kezdődött meg, és napjainkban is zajlik. Az előadás során bemutatásra kerülnek a Nemzeti fejlesztési Minisztérium koordinálásában zajló  tervezés alatt álló Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program főbb fejlesztési irányai, indikatív struktúrája, főbb tartalmi elemei. A program átfogó és specifikus célkitűzései mellett az előadók ismertetik  az OP stratégiáját az egyes fejlesztési területek (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás; természeti katasztrófák kockázatának csökkentése; megújuló energiaforrások alkalmazása; energetikai és energiahatékonysági fejlesztések; szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése; múltbeli károsodások, szennyezettségek felszámolása; hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések; települési vízellátás; természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések) kapcsán, majd az indikatív, prioritások közti forrásallokáció prezentálását követően rendre bemutatásra kerülnek az egyes prioritástengelyek.

(I-A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ; II- Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése; III- Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos; IV- Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések ;

V - Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások; VI- Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök is.) Az előadás a KEHOP más, a párhuzamosan készülő operatív programokkal való kapcsolata a lehatárolás kérdéseinek bemutatásával zárul

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a 2014. évben

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály - Vadászné Egegi Mária

A 2013. évtől működő új önkormányzati feladat-ellátási rendszer, a feladatalapú finanszírozás bemutatása. A 2014. évben várható változások ismertetése.

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat nyomán az alábbi témakörök áttekintése:

önkormányzati hivatal működési támogatása, a település-üzemeltetési feladatok finanszírozása, gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepülések kiegészítő támogatása, a központosított előirányzatok, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai.

 Az Önkormányzati Koordinációs Rendszer bemutatása

Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda - Laib Eszter/ Hegyes Orsolya

Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című ÁROP 1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt célja, hogy a Belügyminisztérium képes legyen egységes keretrendszerben nyomon követni és segíteni az önkormányzati szektor által tervezett, illetve végrehajtott EU-s és hazai forrásból megvalósuló fejlesztéseket. A kiemelt projekt keretében vállaltuk egy olyan rendszer felállítását, amely egységesíti és összefogja a meglévő települési és projekt adatállományt, illetve egy olyan webes felület elkészítését, ahol az önkormányzat képviselői információhoz jutnak, kapcsolatot építhetnek.

Az Önkormányzati Koordinációs Rendszer (OKR) tehát összekapcsolja az önkormányzati fejlesztések megvalósításának szereplőit  valamint  segíti a tudásátadást és segédanyagot szolgáltat a sikeres megvalósítás érdekében.

Az új közszolgálati teljesítményértékelési rendszer (TÉR) működésének bemutatása

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal- Garabucziné Palich Gabriella/ Batár-Cserna Zsolt/ Somogyi Béla Kiss Bernadett/ Arany Mónika

Az új közszolgálati teljesítményértékelési rendszer (TÉR) alapvető célja, hogy a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésével, hathatósan hozzájáruljon a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez.  A TÉR olyan évente ismétlődő, formális keretek között zajló vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt személy részére meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint ajánlott elemeit valamint ezeket méri, illetve értékeli és erről az értékelt személy részére érdemi visszajelzést ad.  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés évente két alkalommal elektronikus formában történik a közszolgálat egészénél kiépített, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer segítségével.

A 10/2013 (I.21) Korm. rendelet alapján a KIH módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez. Elektronikus formátumban biztosítja a lebonyolításhoz szükséges módszertani anyagokat, és rendelkezésre bocsájtja a TÉR támogató szoftvert a közigazgatási szervezeteknek térítés díj nélkül.

A konferencián a TÉR támogató szoftver funkcióit mutatjuk be.

ÁROP-2.2.22 – Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Dr. Csuth Sándor/ Dr. Tózsa István/ Dr. Almásy Gyula/ Hekl Krisztina

 Az ÁROP-2.2.22. projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése, hogy az önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak alkalmazkodni a változó jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, elvárásokhoz és a modern közigazgatás igényeihez.

Az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszer hiánypótló, modern tematikájú és munkaidő kímélő módszereket alkalmazó oktatást feltételez. A projekt tartalma az önkormányzati feladatellátással, gazdálkodással, közpolitikával, kommunikációval, modernizációval, konfliktusmenedzsmenttel, szervezet- és településfejlesztéssel, valamint stratégia-alkotással kapcsolatos ismeretanyag fejlesztése és elterjesztése. Az önkormányzatok számára folyamatos kihívást jelent a változó funkciókkal kapcsolatos elvárásokhoz való alkalmazkodás, melyben kulcsszerepet játszik az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők felkészültsége. A tisztviselők felkészültsége a szakmai tudás és tapasztalatok megszerzése mellett a személyes készségek folyamatos fejlesztésével érhető el. A személyes képességeken alapuló, fenntartható önkormányzati fejlődést a projekt három csatornán (pilléren) biztosítja: a legkorszerűbb kommunikációs platform; a helyi köz- és civil szereplők partnerségén alapuló részvételi tréninggel; valamint egy szakirányú továbbképzéssel.